Motywowanie poprzez wyznaczanie celów
Wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy, była niedostateczna realizacja wyznaczonych przez zwierzchników celów. Zadania nie były w pełni realizowane lub osiągane wyniki nie były zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Szczególny problem stanowiło wykonywanie zadań długoterminowych lub takich, które nie miały określonego czasu na wykonanie, a wymagały od pracowników cykliczności i powtarzalności.
2015-10-13, 09:26

Cel, który chcieliśmy osiągnąć: 

- systematyczność i skrupulatność wykonywanych obowiązków,

- wdrożenie systemu, dzięki któremu można nadzorować wykonywane zadania,

- zwiększenie skuteczności wykonywanych zadań i osiąganych celów. 

Rozwiązanie, które zastosowaliśmy: 

Jako firma zastosowaliśmy narzędzie zewnętrzne - program do zarządzania kompetencjami pracowników, skupiający całą kadrę. Każdemu z nich przypisane zostały cele i obowiązki do wykonania.
Każdy zespół otrzymał jasno określone cele i wyznaczony termin na ich wykonanie. Za potwierdzenie wykonania i osiągnięcia celów odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony, który rozlicza pracowników
z ich działań. 

Co więcej, inni pracownicy mogą przyznawać swoim współpracownikom dodatkowe punkty za zrealizowane cele. Zebrane w określonym czasie punkty można wymieniać na nagrody, które dodatkowo motywują pracowników do jak najlepszego wykonywania zadań. Poprzez możliwość porównywania się ze swoimi współpracownikami czy zespołami w firmie panuje duch zdrowej rywalizacji, która dodatkowo sprzyja produktywności i efektywności w biurze.

Sytuacja w firmie uległa znaczącej poprawie. Dzięki narzędziu, widoczne jest, kto terminowo wykonuje swoje zadania, a kto nie. 

Początkowe problemy:

Głównym problemem, na jaki natrafiła firma przy wdrażaniu nowego narzędzia, było ustalenie ze wszystkimi pracownikami konkretnych i jasno określonych celów oraz regularne rozliczanie ich z osiągniętych wyników. Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy, było zachęcenie pracowników do oceniania efektów pracy swoich współpracowników.

Osiągnięte cele:

- dzięki wykorzystaniu narzędzia, nastąpiło widoczne zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, 

- zanotowaliśmy 40% wzrostu osiąganych wyników w porównaniu do poprzedniego kwartału,

- dzięki wdrożeniu narzędzia wzrosła świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania, poprawiła się komunikacja wewnętrzna w firmie oraz między pojedynczymi pracownikami,

- każdy pracownik i każdy dział ma obecnie jasno określone zadania i obowiązki, dzięki czemu w firmie zapanował większy porządek i wzrosło zaangażowanie pracowników w wykonywanie konkretnych projektów.

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy